Αειφορία
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
The Doryssa luxury hotels in Samos eco awareness policies

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αειφορία

Νοιαζόμαστε. Για τον κόσμο γύρω μας και πώς αλληλεπιδρούμε με αυτόν. Διαθέτουμε εκτεταμένες πολιτικές που σέβονται και προστατεύουν το περιβάλλον, τις κοινότητες, τους ανθρωπους και τα παιδιά, καθώς και μέτρα διασφάλισης ποιότητας και υγείας. Με αυτόν τον τρόπο, είστε διασφαλισμένοι ότι έχετε επιλέξει ένα μέρος στο οποίο υπερισχύει η αρμονία και η υπευθυνότητα.

ΒΙΩΣΙΜΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ

Οι Ενέργειες μας

Στο Doryssa Seaside Resort, έχουµε συνειδητοποιήσει την ανάγκη προστασίας των φυσικών πόρων του πλανήτη και της Σάµου ειδικότερα, καθώς και το µερίδιο ευθύνης που µας αναλογεί. Γι’ αυτό, προσπαθούµε διαρκώς να περιορίσουµε τις αρνητικές επιπτώσεις που επιφέρει η λειτουργία του ξενοδοχείου µας στο φυσικό περιβάλλον και έχουµε δεσµευτεί στην επιδίωξη της υψηλότερης δυνατής περιβαλλοντικής βιωσιµότητας.

Τον τελευταίο χρόνο καταφέραμε να πετύχουμε:

 • Μείωση κατανάλωσης ενέργειας κατά 3%
 • Μείωση της κατανάλωσης νερού κατά 5%
 • Περιορισµός της χρήσης πλαστικών µιας χρήσης κατά 7%
 • Μείωση των στερεών αποβλήτων που οδηγούνται στη χωµατερή κατά 10%
 • Προστασία της τοπικής πανίδας και χλωρίδας µε έµφαση στην ενίσχυση της βιοποικιλότητας.

Προς την κατεύθυνση αυτή:

 • Εφαρµόζουµε ορισµένες από τις πιο αποδοτικές τεχνολογίες για την παραγωγή ζεστού νερού και τον κλιµατισµό των χώρων του ξενοδοχείου µε τη χρήση ηλιακής και γεωθερµικής ενέργειας αντίστοιχα.
 • Συµµορφωνόµαστε πλήρως µε την περιβαλλοντική νοµοθεσία ενώ ταυτόχρονα υιοθετούµε εθελοντικά διεθνή πρότυπα βιώσιµης διαχείρισης για να βελτιώνουµε διαρκώς το περιβαλλοντικό µας αποτύπωµα.
 • Καταγράφουµε και ελέγχουµε σε τακτά χρονικά διαστήµατα τις καταναλώσεις ενέργειας, νερού και χηµικών καθώς και τις ποσότητες απορριµάτων που παράγουµε.
 • Καταστρώνουµε ένα ετήσιο πλάνο µέτρων και δράσεων σε σχέση µε την αντικατάσταση/αναβάθµιση των υλικοτεχνικών υποδοµών και την βελτίωση των λειτουργικών διαδικασιών του ξενοδοχείου.
 • Εκπαιδεύουµε συνεχώς το προσωπικό µας και παρέχουµε σαφείς οδηγίες ανά τµήµα και θέση εργασίας σε θέµατα εξοικονόµησης και περιβαλλοντικής προστασίας.
 • Σε συνεργασία µε τους προµηθευτές µας, επιδιώκουµε την αγορά εξοπλισµού και προϊόντων που είναι φιλικά προς το περιβάλλον, έχουν υψηλή ενεργειακή απόδοση, µειωµένο υδατικό αποτύπωµα, περιορισµένη συσκευασία και είναι πιστοποιηµένα για τη βιώσιµη παραγωγή και διάθεσή τους (FSC, MSC, Fair Trade, etc.)
 • Ενηµερώνουµε τους πελάτες του ξενοδοχείου για τα µέτρα περιβαλλοντικής και κοινωνικής υπευθυνότητας που εφαρµόζουµε και τους ενθαρρύνουµε να µας βοηθήσουν να επιτύχουµε τους στόχους µας, ακολουθώντας κατά τη διαµονή τους µερικές απλές και εύκολες πρακτικές.
 • Προωθούµε συνέργειες και επιζητούµε συνεργασίες µε τοπικούς φορείς, επιστηµονικά ιδρύµατα, περιβαλλοντικές οργανώσεις και ενεργούς πολίτες για την ανάδειξη, προστασία και βελτίωση των οικοσυστηµάτων που βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή του ξενοδοχείου.

Στο Doryssa Seaside Resort, έχουµε θέσει ως κύρια προτεραιότητα τη συνεχή βελτίωση των υπηρεσιών που προσφέρουµε στους πελάτες µας. Επιδιώκουµε την ικανοποίηση των προσδοκιών τους και φιλοδοξούµε να προσφέρουµε στους φιλοξενούµενούς µας µια µοναδική εµπειρία διακοπών, ώστε οι περισσότεροι από αυτούς να θέλουν να επιστρέψουν στο ξενοδοχείο µας στο µέλλον.

Για να το επιτύχουµε αυτό:

 • Εργαζόµαστε σύµφωνα µε το πρότυπο ISO 9001 (διεθνές πρότυπο διαχείρισης ποιότητας) ακολουθώντας συγκεκριµένες διαδικασίες σε όλα τα τµήµατα και τις λειτουργίες του ξενοδοχείου.
 • Ελέγχουµε σε τακτά χρονικά διαστήµατα την αποτελεσµατικότητα αυτών των διαδικασιών και όπου απαιτείται εφαρµόζουµε τις απαραίτητες διορθωτικές ενέργειες.
 • Προωθούµε την συνεργασία µεταξύ των τµηµάτων και ενθαρρύνουµε την επικοινωνία του προσωπικού όλων των βαθµίδων µε την ανώτερη διοίκηση.
 • Αναζητούµε διαρκώς την αξιολόγηση των πελατών µας ώστε να εντοπίζουµε γρήγορα τυχόν παραλείψεις ή αστοχίες µας ώστε να τις διευθετούµε άµεσα και αποτελεσµατικά. Για το σκοπό αυτό διαθέτουµε ερωτηµατολόγια ικανοποίησης στα δωµάτια και την υποδοχή, εξετάζουµε τα σχόλια των φιλοξενούµενών µας στα µέσα κοινωνικής δικτύωσης και λαµβάνουµε τις αξιολογήσεις των ταξιδιωτικών πρακτόρων µε τους οποίους συνεργαζόµαστε.

Στο Doryssa Seaside Resort, είµαστε πολύ ευαισθητοποιηµένοι στα θέµατα που άπτονται των δικαιωµάτων, της ασφάλειας και της προστασίας των παιδιών. Αναλαµβάνοντας, ως σηµαντικός κρίκος της τουριστικής βιοµηχανίας, το µερίδιο της ευθύνης που µας αναλογεί απέναντι σε κάθε µορφή παιδικής εκµετάλλευσης και κακοποίησης, δεσµευόµαστε να παρέχουµε σε όλα τα ανήλικα άτοµα που βρίσκονται εντός της δικαιοδοσίας του ξενοδοχείου µας ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον.

Ως εκ τούτου, καµία από τις κατωτέρω µορφές παιδικής κακοποίησης δεν είναι ανεκτή:

 • Φυσική, ψυχολογική ή/και λεκτική βία από οποιονδήποτε και αν προέρχεται (µέλη της οικογένειας / κηδεµόνες, άλλοι φιλοξενούµενοι στο ξενοδοχείο ακόµα και συνοµήλικοι, µέλη του προσωπικού ή/και εξωτερικοί επισκέπτες).
 • Παραµέληση και πληµµελής εποπτεία για χρονικά διαστήµατα που µπορούν να θέσουν σε κίνδυνο τη σωµατική ή ψυχική υγεία των παιδιών.
 • Σεξουαλική κακοποίηση ή/και εκµετάλλευση ανεξάρτητα από το αν την αντιλαµβάνονται ως τέτοια ή όχι.
 • Ανάθεση εργασιών που προορίζονται για ενήλικες ή χωρίς να πληρούνται οι ειδικές συνθήκες για την προστασία τους.

Για να διασφαλίσουµε τα ανωτέρω:

 • Παρέχουµε κατάλληλη εκπαίδευση στα µέλη του προσωπικού µας ώστε να αντιλαµβάνονται τη σηµασία της προάσπισης των δικαιωµάτων των παιδιών και της ευθύνης που τους αναλογεί για την διασφάλιση ενός προστατευµένου και ασφαλούς περιβάλλοντος εντός του ξενοδοχείου µας.
 • Απαγορεύουµε ρητώς την απασχόληση ανηλίκων -ηλικίας κάτω των 16 ετών- στο ξενοδοχείο µας και ζητάµε ανάλογη πληροφόρηση και από τους προµηθευτές µας.
 • Δεσµευόµαστε ότι σε περίπτωση που απασχοληθούν άτοµα κάτω των 18 ετών, αυτό θα γίνεται σύµφωνα µε τις διεθνείς συµβάσεις για την προστασία των παιδιών και θα τηρείται πιστά η σχετική εθνική νοµοθεσία.
 • Σε περίπτωση σοβαρών συµβάντων, δεσµευόµαστε να ενηµερώσουµε τις αρµόδιες αρχές περιλαµβανοµένων των εντεταλµένων για την προστασία τους µη-κυβερνητικών οργανώσεων.
travelife

Το 2019 απονεμήθηκε στο Doryssa Seaside Resort το Travel Life Award !

View in PDF