Β’ Ζαχαροπλάστης
Doryssa

Β’ Ζαχαροπλάστης

Το ξενοδοχείο 5* Doryssa Seaside Resort στο Πυθαγόρειο Σάμου επιθυμεί να προσλάβει για τη νέα σεζόν 2023 Β΄ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΗ

ΣΤΟΧΟΣ ΘΕΣΗΣ :

 • Τήρηση και Διασφάλιση των εσωτερικών διαδικασιών λειτουργίας της εταιρίας.
 • Συμβολή στην Επίτευξη Στόχων (έλεγχο του κόστους λειτουργίας του τμήματος του).
 • Συμβολή στη διαμόρφωση λειτουργικής και αποτελεσματικής ομάδας με πνεύμα συνεργασίας.
 • Διασφάλιση της ορθής κατάστασης των μηχανημάτων και του εξοπλισμού του τμήματος του.

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ :

 • Τηρεί το πλάνο εργασίας του και το ωράριο.
 • Προσέχει την στολή του & φοράει πάντα την κονκάρδα του.
 • Λειτουργεί με επαγγελματισμό & συνέπεια διατηρώντας πάντα την ομαλή λειτουργία του πόστου του.
 • Βοηθάει στην παραγωγή όλων των ειδών ζαχαροπλαστικής για όλα τα τμήματα και των δύο ξενοδοχείων βάσει συγκεκριμένων πλάνων και προγράμματος παραγωγής.
 • Αναφέρεται στον PASTRY CHEF και τον Α’ Ζαχαροπλάστη τους οποίους ενημερώνει για ελλείψεις υλικών και σκευών, για βλάβες στον εξοπλισμό και για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιάζεται στο τμήμα.
 • Καθοδηγεί και εποπτεύει τους μαθητευόμενους του τμήματός του.
 • Κάνει σωστό χειρισμό των επιστρεφόμενων ειδών (επαναχρησιμοποίηση).
 • Φροντίζει για την τήρηση των κανόνων υγιεινής, καθαριότητας και εμφάνισης.
 • Τηρεί το πρόγραμμα και το πλάνο εργασιών.
 • Ελέγχει τα προϊόντα πριν τη χρήση τους σύμφωνα με τις ποιοτικές απαιτήσεις της εταιρείας.
 • Ελέγχει καθημερινά την κατάσταση των αποθηκών και του ψυγείου και φροντίζει για την καθαριότητα και απολύμανση βάσει πλάνου.
 • Είναι υπεύθυνος για σωστή τοποθέτηση των αναλώσιμων υλικών στις αποθήκες του τμήματος και στα ψυγεία.
 • Δείχνει σεβασμό επεξεργάζοντας σωστά τις πρώτες ύλες που του παρέχονται.
 • Εκτελεί όλες τις εντολές που του δίνονται από τον Pastry Chef και τον Α! Ζαχαροπλάστη.
 • Είναι υπεύθυνος πριν το τέλος της εργασίας του (βάρδιας του) να παραδίδει όλο το τμήμα καθαρό και τακτοποιημένο.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ :

 • Εμπειρία τουλάχιστον 2 ετών σε παρόμοια θέση.
 • Ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας με όλα τα τμήματα του ξενοδοχείου και με συνεργάτες( ανάπτυξη ομαδικής εργασίας).
 • Δυναμική και ευχάριστη προσωπικότητα.
 • Γρήγοροι ρυθμοί εργασίας.

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

 • Πτυχίο Σχολής Τουριστικών Επαγγελμάτων, εσωτερικού ή εξωτερικού
 • Γνώσεις σε ξένες γλώσσες
 • Χρήση Μηχανημάτων